Utleiebetingelser

1.0 LEVERING

1.1 Alt materiell leveres fritt til Fastlane lager i Larvik. All transport fra Fastlane til

kundens brukersted, skjer for leietakers regning og risiko. Utleiemateriellet leveres

tilbake til Fastlanes lager for leiers regning og risiko.

1.2 Fastlane yter ikke erstatning overfor leietaker som følge av forsinkelse eller uteblitt

levering som følge av force majeure.

2.0 LEIETID

2.1 Leietiden regnes fra og med dato for avhenting, avsendelse, til og med dato for

signert mottak.

3.0 BETALINGSBETINGELSER OG EIENDOMSRETT

3.1 Betaling skjer netto pr. 30 dager. For uteblitt betaling regnes 1,5% morarente pr.

måned. Hvis leietakeren ikke betaler leien til avtalt tid eller på annen måte misligholder

sine forpliktelser i henhold til leieavtalen, har Fastlane rett til å heve leieavtalen med

umiddelbar virkning og å kreve leieobjektet tilbake.

4.0 PRISER

4.1 Prisene gjelder for dagsleie, ihht den enhver tid gjeldende prisliste for Fastlane

utleieutstyr (prislisten kan endres uten forutgående varsel). Avvik fra gjeldende priser

kan forekomme, men skal da være spesifisert i utleiekontrakten.

4.2 Timer i forbindelse med utleie av personell faktureres etter signerte timelister. Disse

er juridisk bindene for begge parter

5.0 TILLEGGSUTSTYR

5.1 Utstyr som ikke inngår som standard utstyr på utleieutstyret, regnes som

tilleggsutstyr, og det bekostes av leietaker. Der Fastlane leverer slikt tilleggsutstyr

sammen med utleieutstyret, skal dette spesifiseres som egne poster i utleiekontrakten.

6.0 UTLEIE FORPLIKTELSER OG ANSVARSBEGRENSINGER

6.1 Ved utlevering skal utstyret være i full driftsmessig stand. Bruksanvisninger samt

nødvendig dokumentasjon skal følge med utstyret.

6.2 Dersom utleieutstyret på utleveringstidspunktet avviker fra den spesifikasjon som

fremgår av leieavtalen, skal leietaker omgående varsle Fastlane skriftlig, slik at

korreksjon eller omlevering kan skje.

6.3 Fastlane fraskriver seg ethvert erstatningskrav som følger av hendige uhell, eller som

på annen måte kan tilskrives leier. Fastlane har etter dette ikke ansvar for leietakers

produksjonstap, eller skade på personell eller materiell.

7.0 LEIERTAKERS ANSVAR OG RISIKO

7.1 All skade forvoldt på utleieutstyret er leietakers ansvar. Leietaker bærer all risiko for

utleieutstyret i leieperioden og heftes for all skade som påføres utstyret enten dette

skyldes leier selv, hans underordnede, tredjemann eller hendige uhell.

7.2 Ved enhver skade, pliktes leietaker omgående å skriftlig varsle Fastlane, slik at avtale

om utbedring kan etableres.

7.3 Leietaker er forpliktet til å tilbakelevere utstyret i samme stand som ved levering.

Unntatt er den slitasje som følger av normal drift. All øvrig skade/forringelse er utstyret

skal erstattes av leier.

8.0 LEIERTAKERS BRUK AV UTLEIE UTSTYRET

8.1 Leietaker er forpliktet til nøye å følge drifts/bruksanvisningene som følger

utleieutstyret. Det må ikke anvendes andre produkter enn det som er foreskrevet i

driftsanvisningen. Forbruk av slike hjelpestoffer inngår ikke i leiebeløpet, og dekkes

således av leier direkte.

8.2 Leietaker kan rekvirere kyndig personell fra Fastlane. Omkostninger fordette bæres

av leier, etter særskilt avtale.

9.0 FORSIKRING

9.1 All forsikring av utleieutstyret bæres av leietaker. Dette gjelder fra og med levering

fra Fastlane lager og frem til det er tilbakelevert samme sted.

10.0 TILBAKELEVERING

10.1 Ved utløp av leieperioden, er leietaker forpliktet til å demontere utstyret og bringe

det tilbake til kontraktsmessig avtalt leveringssted.

10.2 Fastlane er berettiget til å foreta den sluttreparasjon som måtte være nødvendig for

å bringe utstyret tilbake i den stand det var ved utlevering. Kostnader for dette bæres av

leietaker. Sluttreparasjon faktureres, sammen med signert service rapport.

11.0 TVISTER

11.1 Tvister om utleieutstyrets tilstand ved tilbakelevering etter bruk, og mulig

ansvarsforhold i den forbindelse, avgjøres av en voldgiftsnemd der partene oppnevner

hver sin representant. Tredjemann, som skal være leder i nemnden, oppnevnes av

LARVIK Byrett. Voldgiftssaken avholdes i LARVIK.

11.2 Det tas vanlig forbehold om mellomsalg.

TERMS AND CONDITIONS OF HIRE

1.0 DELIVERY

1.1 All material for hire shall be delivered free of charge to Fastlane warehouse in Larvik.

All transport from Fastlane to the customer’s user location shall be done at the lessee’s

expense and risk. The hired material shall be returned to Fastlane warehouse at the

lessee’s expense and risk.

1.2 Fastlane does not provide compensation to the lessee for any delays or failure to

deliver due to Force Majeure.

2.0 RENTAL PERIOD

2.1. The rental period is calculated from and including the date of collection or shipment,

and up to and including the dated of signed receipt of return.

3.0 CONDITIONS OF PAYMENT AND PROPRIETARY RIGHT

3.1 Payment shall be made as per 30 days. Overdue payment will be subject to Mora

interest at a rate of 1,5% per month. If the lessee does not pay the amount due on the

agreed date, or in any other way defaults on his obligations in accordance with the rental

agreement, Fastlane shall be entitled to cancel the rental agreement with immediate

effect and demand return of the rented object.

4.0 PRICES

4.1 The prices apply for daily hire in accordance with the any given time applicable price

list for Fastlane equipment for hire (the price list may be changed withoutprior notice).

Deviations from the applicable prices may occur, but shall be specified inthe rental

agreement.

4.2 Working hours related to hiring of personnel to be invoiced upon signed

time sheets.

5.0 ADDITIONAL EQUIPMENT

5.1 Equipment that is not classified as standard equipment with the equipment for hire

will be regarded as additional equipment and shall be paid for by the lessee. If Fastlane

supplies such additional equipment together with the hired equipment, this shall be

specified as separate items in the rental agreement.

6.0 THE LESSOR’S OBLIGATIONS AND LIMITATION OF LIABILITY

6.1 On delivery, the equipment for hire shall be in complete working order. Instructions

for use and the necessary documentation shall accompany the equipment.

6.2 If at the time of delivery, the equipment for hire deviates from the specification given

in the rental agreement, the lessee shall immediately notify Fastlane in writing so that a

correction or new delivery may be made.

6.3 Fastlane disclaims any claim for compensation that may be made as a result of

accidents, or which in any other way is the fault of the lessee. In accordance with this,

Fastlane is not responsible for the lessee’s loss of production, or damage to personnel or

material.

7.0 THE LESSEE’S LIABILITY AND RISK

7.1 The lessee bears all risk for the hired equipment during the rental period, and is liable

for all damage to the equipment, whether this is due to the lessee himself, or his

employees.

7.2 In the event of any damage, the lessee is obliged to notify Fastlane in writing so that

an agreement concerning repair may be made.

7.3 The lessee is obliged to return the equipment in the same condition as it was

delivered. This does not include wear and tear as a result of normal operations. The

lessee shall compensate for all other damage to or deterioration in the equipment.

8.0 THE LESSEE’S USE OF THE HIRED EQUIPMENT

8.1 The lessee is obliged to follow carefully the operating instructions that accompany

the hired equipment. Utilities other than those specified in the operating instructions

shall not be used.

Use of such utilities is not included in the rental, and shall therefore be covered directly

by the lessee.

8.2 The lessee may requisition a skilled instructor/technician from Fastlane.

The lessee according to a separate agreement shall cover the costs for this.

9.0 INSURANCE

9.1 The lessee shall cover all insurance for the hired equipment. This applies from and

including delivery from Fastlane warehouse and until the hired equipment is returned to

the same place.

10.0 RETURN OF HIRED EQUIPMENT

10.1 At the end of the rental period the lessee is obliged to dismantle the equipment and

return it to the location agreed in the contract.

10.2 Fastlane is entitled to carry out any final repairs to the equipment that may be

necessary in order to return it to the condition it was in on delivery. The lessee shall

cover the costs for this. The final repair shall be invoiced together with a signed service

report.

11.0 DISPUTES

11.1 Any disputes concerning the condition of the hired equipment on its return after

use, and possible liability in connection with this, shall be resolved through an arbitration

tribunal for which each party appoints a representative. The third party, who shall be the

chairman of the tribunal, shall be appointed by Stipendiary Magistrate’s court. Larvik

shall be the legal

11.2 The usual reservation is made about intermediate sales.