Utleiebetingelser


Utleiebetingelser

1.0 LEVERING

1.1 Alt materiell leveres fritt til Fastlane lager i Larvik eller på Klepp. All transport fra Fastlane til kundens brukersted, skjer for leietakers regning og risiko. Utleiemateriellet leveres tilbake til Fastlane lager for leiers regning og risiko.
1.2 Fastlane yter ikke erstatning overfor leietaker som følge av forsinkelse eller uteblitt levering som følge av force majeure.

2.0 LEIETID

2.1 Leietiden regnes fra og med dato for avhenting, avsendelse, til og med dato for kvittert mottak.
3.0 BETALINGSBETINGELSER OG EIENDOMSRETT
3.1 Betaling skjer netto pr. 30 dager. For uteblitt betaling regnes 1,5% morarente pr. måned. Hvis leietakeren ikke betaler leien til avtalt tid eller på annen måte misligholder sine forpliktelser i henhold til leieavtalen, har Fastlane rett til å heve leieavtalen med umiddelbar virkning og å kreve leieobjektet tilbake.

4.0 PRISER

4.1 Prisene gjelder for dagsleie, ihht den enhver tid gjeldende prisliste for Fastlane utleieutstyr (prislisten kan endres uten forut¬gående varsel). Avvik fra gjeldende priser kan forekomme, men skal da være spesifisert i utleiekontrakten.
4.2 Timer i forbindelse med utleie av personell faktureres etter signerte timelister. Disse er juridisk bindene for begge parter

5.0 TILLEGGSUTSTYR

5.1 Utstyr som ikke inngår som standard utstyr på utleieutstyret, regnes som tilleggsutstyr, og det bekostes av leietaker. Der Fastlane leverer slikt tilleggsutstyr sammen med utleieutstyret, skal dette spesifiseres som egne poster i utleiekontrakten.

6.0 UTLEIE FORPLIKTELSER OG ANSVARSBEGRENSINGER

6.1 Ved utlevering skal utstyret være i full driftsmessig stand. Bruksanvisninger samt nødvendig dokumentasjon skal følge med utstyret.
6.2 Dersom utleieutstyret på utleveringstidspunktet avviker fra den spesifikasjon som fremgår av leieavtalen, skal leietaker omgående varsle Fastlane skriftlig, slik at korreksjon eller omlevering kan skje.
6.3 Fastlane fraskriver seg ethvert erstatningskrav som følger av hendige uhell, eller som på annen måte kan tilskrives leier. Fastlane har etter dette ikke ansvar for leietakers produksjonstap, eller skade på personell eller materiell.

7.0 LEIERTAKERS ANSVAR OG RISIKO

7.1 All skade forvoldt på utleieutstyret er leietakers ansvar. Leietaker bærer all risiko for utleieutstyret i leieperioden og heftes for all skade som påføres utstyret enten dette skyldes leier selv, hans underordnede, tredjemann eller hendige uhell.
7.2 Ved enhver skade, pliktes leietaker omgående å skriftlig varsle Fastlane, slik at avtale om utbedring kan etableres.
7.3 Leietaker er forpliktet til å tilbakelevere utstyret i samme stand som ved levering. Unntatt er den slitasje som følger av normal drift. All øvrig skade/forringelse er utstyret skal erstattes av leier.

8.0 LEIERTAKERS BRUK AV UTLEIE UTSTYRET

8.1 Leietaker er forpliktet til nøye å følge drifts/bruksanvisningene som følger utleieutstyret. Det må ikke anvendes andre hjelpestoffer enn det som er foreskrevet i driftsanvisningen. Forbruk av slike hjelpestoffer inngår ikke i leiebeløpet, og dekkes således av leier direkte.
8.2 Leietaker kan rekvirere kyndig personell fra Atlas Copco Tools AS. Omkostninger for dette bæres av leier, etter særskilt avtale.

9.0 FORSIKRING

9.1 All forsikring av utleieutstyret bæres av leietaker. Dette gjelder fra og med levering fra Fastlane lager og frem til det er tilbakelevert samme sted.
10.0 TILBAKELEVERING
10.1 Ved utløp av leieperioden, er leietaker forpliktet til å demontere utstyret og bringe det tilbake til kontraktsmessig avtalt leveringssted.
10.2 Fastlane er berettiget til å foreta den sluttreparasjon som måtte være nødvendig for å bringe utstyret tilbake i den stand det var ved utlevering. Kostnader for dette bæres av leietaker. Sluttreparasjon faktureres, sammen med signert service rapport.


11.0 TVISTER

11.1 Tvister om utleieutstyrets tilstand ved tilbakelevering etter bruk, og mulig ansvarsforhold i den forbindelse, avgjøres av en voldgiftsnemd der partene oppnevner hver sin representant. Tredjemann, som skal være formann i nemnden, oppnevnes av LARVIK Byrett. Voldgiftssaken avholdes i LARVIK.
11.2 Det tas vanlig forbehold om mellomsalg.

Hegdalveien 77 3261 Larvik Norway

Copyright © – 2016 Fastlane Group

TERMS AND CONDITIONS OF HIRE


1.0 DELIVERY

1.1 All material for hire shall be delivered free of charge to Fastlane warehouse in Larvik. All transport from Fastlane to the customer’s user location shall be done at the lessee’s expense and risk. The hired material shall be returned to Fastlane warehouse at the lessee’s expense and risk.
1.2 Fastlane does not provide compensation to the lessee for any delays or failure to deliver due to Force Majeure.


2.0 RENTAL PERIOD

2.1. The rental period is calculated from and including the date of collection or shipment, and up to and including the dated of signed receipt of return.


3.0 CONDITIONS OF PAYMENT AND PROPRIETARY RIGHT

3.1 Payment shall be made as per 30 days. Overdue payment will be subject to Mora interest at a rate of 1,5% per month. If the lessee does not pay the amount due on the agreed date, or in any other way defaults on his obligations in accordance with the rental agreement, Fastlane shall be entitled to cancel the rental agreement with immediate effect and demand return of the rented object.


4.0 PRICES

4.1 The prices apply for daily hire in accordance with the any given time applicable price list for Atlas Copco Tools as’ equipment for hire (the price list may be changed without prior notice). Deviations from the applicable prices may occur, but shall be specified in the rental agreement.


5.0 ADDITIONAL EQUIPMENT

5.1 Equipment that is not classified as standard equipment with the equipment for hire will be regarded as additional equipment and shall be paid for by the lessee. If Fastlane supplies such additional equipment together with the hired equipment, this shall be specified as separate items in the rental agreement.


6.0 THE LESSOR’S OBLIGATIONS AND LIMITATION OF LIABILITY

6.1 On delivery, the equipment for hire shall be in complete working order. Instructions for use and the necessary documentation shall accompany the equipment.
6.2 If at the time of delivery, the equipment for hire deviates from the specification given in the rental agreement, the lessee shall immediately notify Fastlane in writing so that a correction or new delivery may be made.
6.3 Fastlane disclaims any claim for compensation that may be made as a result of accidents, or which in any other way is the fault of the lessee. In accordance with this, Fastlane is not responsible for the lessee’s loss of production, or damage to personnel or material.


7.0 THE LESSEE’S LIABILITY AND RISK

7.1 The lessee bears all risk for the hired equipment during the rental period, and is liable for all damage to the equipment, whether this is due to the lessee himself, or his employees.
7.2 In the event of any damage, the lessee is obliged to notify Fastlane in writing so that an agreement concerning repair may be made.
7.3 The lessee is obliged to return the equipment in the same condition as it was delivered. This does not include wear and tear as a result of normal operations. The lessee shall compensate for all other damage to or deterioration in the equipment.


8.0 THE LESSEE’S USE OF THE HIRED EQUIPMENT

8.1 The lessee is obliged to follow carefully the operating instructions that accompany the hired equipment. Utilities other than those specified in the operating instructions shall not be used.
Use of such utilities is not included in the rental, and shall therefore be covered directly by the lessee.
8.2 The lessee may requisition a skilled instructor/technician from Atlas Copco Tools AS. The lessee according to a separate agreement shall cover the costs for this.


9.0 INSURANCE

9.1 The lessee shall cover all insurance for the hired equipment. This applies from and including delivery from Fastlane warehouse and until the hired equipment is returned to the same place.


10.0 RETURN OF HIRED EQUIPMENT

10.1 At the end of the rental period the lessee is obliged to dismantle the equipment and return it to the location agreed in the contract.
10.2 Fastlane is entitled to carry out any final repairs to the equipment that may be necessary in order to return it to the condition it was in on delivery. The lessee shall cover the costs for this. The final repair shall be invoiced together with a signed service report.


11.0 DISPUTES

11.1 Any disputes concerning the condition of the hired equipment on its return after use, and possible liability in connection with this, shall be resolved through an arbitration tribunal for which each party appoints a representative. The third party, who shall be the chairman of the tribunal, shall be appointed by Stipendiary Magistrate’s court. Larvik shall be the legal