Personvern

Kort oppsummert:
Om en nettside samler inn, lagrer eller bruker data som er koblet mot en privat person i EU må følgende regler følges:

  • Fortell brukeren hvem du er, hvorfor du samler inn data, hvor lenge data er lagret, hvem som mottar informasjonen og hva den skal brukes til.
  • Før vi samler inn data skal det være en klar tillatelse fra privatperson.
  • La privatpersoner kunne få tilgang eller ha innsyn i data som er samlet inn.
  • La privatpersoner slette data.
  • La privatpersoner vite om sikkerhetshull når de skjer innen 72 timer.

Behandling av personopplysninger hos Fastlanernd.no.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.

Fastlane Holding AS har ansvar for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Nedenfor ser du hvilken informasjon vi samler inn og bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter den og hvordan vi beskytter den.

Om personlig data som blir samlet inn
Fastlane Holdings behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel på typiske personopplysninger som behandles er det navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Fastlane Holding AS vil i de fleste tilfeller være behandlingsansvarlig eller databehandler for de dataene som behandles.

Dersom det ikke foreligger annet hjemmelsgrunnlag vil Fastlane Holdings behandling av personopplysninger basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden.  Samtykke er imidlertid ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.

Markedsføring og kundeoppfølging
Formålet med Fastlane Holding AS behandling av personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforhold og annen behandling nødvendig for å oppfylle de forpliktelser Fastlane Holding har påtatt seg for overfor den enkelte kunde. Homsmoker behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor kunden har samtykket til den aktuelle behandling. Utover dette behandler Fastlane Holding personopplysninger blant annet i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring og regelmessig testing- og oppdatering av drifts- og sikkerhetssystemene i Fastlane Holding ASs kunde- og datasystemer.

Fastlane Holding bruker også innsamlet data for å kunne gi deg bedre digital markedsføring med Google remarketing.

I all hovedsak vil personopplysningene som behandles av Fastlane Holding være mottatt direkte fra kunden.

Hvis Fastlane Holding ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for avtaleforholdet med kunden, vil kunden først bli informert om at å gi fra seg opplysningene er frivillig samt bli informert om hva som er formålet med Fastlane Holding behandling av personopplysningene, og hva opplysningene skal brukes til.

Systemtesting
Personopplysninger som behandles hos Fastlane Holding AS, blir håndtert av flere IT-systemer, alle utviklet for spesifikke og nødvendige formål. For å sikre både tilfredsstillende driftsstabilitet og ikke minst informasjonssikkerhet, er det nødvendig å foreta regelmessige oppdateringer, testing, feilsøking etc. I den forbindelse kan det bli foretatt kloning av data og duplisering av enkeltsystemer. Dette vil foregå i et sikret, dedikert miljø, slik at operasjonene ikke påvirker den daglige driften av hovedsystemet. All informasjon som Fastlane Holding behandler som ledd i intern systemtesting og kvalitetssikring e.l., er underlagt de samme krav til informasjonssikkerhet og strenge rutiner som når opplysningene blir behandlet ellers. Ingen kopier eller back-up av personopplysninger blir lagret lenger enn nødvendig.

Innsyn og retting
Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om en selv. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse på epost til Fastlane Holding AS, gunn@fastlaneas.no. Dersom registrerte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan man kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven § 27.

Dersom privatperson ønsker det, kan privatperson kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed ved å henvende seg til Fastlane Holding AS.

Privatpersoner vil ved mottak av markedsføringshenvendelser på epost, få mulighet til å melde seg av tjenesten.

Oppbevaring og sletting
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for, slettes. Fastlane Holding AS lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Google Analytics data blir lagret i 26 måneder etter sist du besøkte siden før det så slettes.

Cookies Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.